ATTACDK.htmlTEXTMOSS"#=»c¹;»c¹;øé ATTACDK.html
  Bredt startskud for ATTAC
  26. februar 2001, af Lars Mogensen, Janne Tynell og Karen Syberg

  Lørdagens debatmøde om ATTAC satte for alvor
  gang i arbejdet med at danne lokale grupper i hele
  landet. Mødet blev hilst med protester fra de
  borgerlige og støtte fra SF.

  ATTAC angriber

  Mere end 1.000 mennesker mødtes lørdag eftermiddag til Informations debatmøde
  i København om ATTAC, hvor arbejdet med at stifte bevægelsen i Danmark for
  alvor blev sat i gang.
  Som annonceret blev ATTAC ikke formelt stiftet, idet de mange fremmødte var
  enige om, at ATTAC først skal slå rødder lokalt, før bevægelsen kan dannes på
  nationalt plan. Debatmødet samlede folk fra hele det politiske spektrum med en
  synlig slagside til venstrefløjen.
  Fremtrædende politikere fra venstrefløjen markerede sig også mest ved at holde
  en ganske lav profil:
  »ATTAC’s succes skyldes, at vi i hvert fald i Sverige har undgået magtkampe
  mellem forskellige organisationer og partier, som vil tage patent på, hvad ATTAC
  skal stå for. Det er vigtigt, at bevægelsen opstår som et bredt initiativ. Og dét,
  fornemmer jeg til min glæde, er også ved at ske her i Danmark,« siger
  medstifteren af svensk ATTAC, America Vera-Zavala, til Information.

  Kritisk diskussion
  Præsidenten for ATTAC i Frankrig, redaktøren af Le Monde diplomatique
  Bernard Cassen, kom dog i skudlinjen under debatmødet og måtte svare på en
  række af de kritiske spørgsmål, der har været rejst i den hjemlige debat om
  ATTAC som optakt til stormødet lørdag:
  Vil en Tobin-skat ikke føre til et bureaukrati af sovjetiske dimensioner? Hvorfor
  er ATTAC imod frihandel? Og hvorfor ikke søge indflydelse via de etablerede
  kanaler?
  Cassen afviste, at opkrævning af Tobin-skatten vil være et bureaukratisk problem.
  Pengestrømmene er i forvejen stærkt centraliserede, og centralbankerne kan
  derfor opkræve valutaskatten.
  Det socialdemokratiske medlem af Europa-parlamentet, Helle Thorning-Schmidt,
  ville så vide, hvorfor ATTAC definerer sig imod globalisering og frihandel?
  Hvorfor ikke blot nøjes med at stille spørgsmålstegn?
  Bernard Cassen præciserede, at ATTAC ikke er imod globalisering som sådan,
  men derimod den såkaldt ’virksomhedstyrede’ globalisering, »der udelukkende
  står til finansmarkedernes disposition«.
  Ifølge Cassen er ATTAC heller ikke imod frihandel, fordi »frihandel eksisterer
  slet ikke i dag,« sagde Bernard Cassen.
  Et flertal af de fremmødte tilkendegav vilje til at arbejde videre med etableringen
  af et dansk ATTAC.
  Information har derfor oprettet en særlig service på Nettet, hvor
  ATTAC-aktivister opdelt efter geografi kan finde hinanden, udveksle idéer og
  diskutere bevægelsens programpunkter. I takt med, at dansk ATTAC etablerer
  lokale afdelinger, vil web-mødestedet blive lukket. Debatten kan findes på
  www.information.dk

  Fra højre og venstre
  SF’s hovedbestyrelse vedtog i weekenden en udtalelse i anledning af ATTAC’s
  påbegyndte dannelse i Danmark. SF vil dog »ikke som parti organisere sig i
  ATTAC«. Udtalelsen er ellers lutter positive ord:
  »Der er et stigende behov for, at verdens borgere kan organisere sig på en
  alternativ måde. ATTAC gør det muligt for alle at deltage i en global debat,
  eftersom bevægelsen er internationalt organiseret. Fremtidens borgere har behov
  for at organisere sig internationalt, hvis der skal være et folkeligt modspil til de
  globale kapitalkræfter,« skriver SF’erne og fortsætter:
  »Den økonomiske globalisering har brug for et folkeligt modsvar ? den mulighed
  har ATTAC. Hvis ATTAC bliver en stærk bevægelse, vil bevægelsen få mulighed
  for at sætte en politisk dagsorden, samt tvinge politikere til aktivt at handle. En
  dansk ATTAC-bevægelse vil kunne bidrage til en debat, der giver anvisninger på
  farbare veje til at ændre balancen mellem markedskræfterne og fællesskabet både
  på europæisk og globalt plan.«
  ATTAC-bevægelsen mødte dog modstand fra borgerligt hold i weekenden, da
  flere Folketingspolitikere fra Det Konservative Folkeparti og Venstre lancerede
  deres nye kampagne www.mod-attac.dk.
  Arrangementet løb af stablen i familierestauranten McDonald’s på Amagertorv,
  hvor den konservative næstformand, Brian Mikkelsen, indtog en burger i
  frihandlens navn.


I dag: WWW.ATTAC.DK